Nepal
गण्डकी प्रदेश

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तरगत गण्डकी प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

Home > notice > प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तरगत गण्डकी प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तरगत गण्डकी प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुबाट प्रि-डिप्लोमा र डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा शैक्षिक सत्र २०७९/८० सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको नाम, ठेगाना, कार्यक्रम र सम्पर्क व्यक्तिहरूको विवरण  देहाय अनुसार छन् :